O " Prawie Asekuracyjnym"
Wydawca
Redakcja
Artykuły dostępne w for...
Historia
Wskazówki dla Autorów
 Numer bieżący
Numery archiwalne
Prenumerata i reklama
Zasady recenzowania
Arkusz recenzyjny
Lista recenzentów
Kodeks Etyki Wydawniczej
Varia
Code of Publishing Ethics...
Kongresy. Konferencje. Sz...
Jubileuszowa konferencja ...
prawo asekuracyjneprawo asekuracyjne


prawo asekuracyjne
O " Prawie Asekuracyjnym"
„Prawo Asekuracyjne” jest naukowym kwartalnikiem, poświęconym prawnym i ekonomicznym aspektom ubezpieczeń gospodarczych oraz związanej z nimi problematyce prawa cywilnego, handlowego, finansowego i administracyjnego. Nie wyklucza to oczywiście publikowania opracowań z innych dziedzin prawa, mających znaczenie dla prawa ubezpieczeniowego oraz dotyczących systemu emerytalnego.

W„Prawie Asekuracyjnym” są  publikowane artykuły i rozprawy naukowe, komentarze do ustaw i rozporządzeń, ich nowelizacji oraz projektów aktów prawnych, pomagające w interpretacji przepisów prawnych, z uwzględnieniem  osiągnięć nauki prawa oraz doświadczeń praktyki. Artykuły poruszają aktualne i kontrowersyjne problemy ubezpieczeń, zagadnienia dotyczące implementacji regulacji prawa wspólnotowego do polskiego porządku prawnego oraz ubezpieczeń w krajach UE.

Uzupełnieniem części artykułowej są działy: przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i glosy, informacje o nowych przepisach prawnych, recenzje książek o tematyce ubezpieczeniowej, bieżąca bibliografia z ubezpieczeń, sprawozdania i informacje.

Każdy numer zawiera spis treści w językach angielskim i niemieckim oraz streszczenia artykułów w języku angielskim.

„Prawo Asekuracyjne” czynnie uczestniczy w kształtowaniu polskiego prawa ubezpieczeniowego oraz w procesie edukacji ubezpieczeniowej.

Autorami artykułów są wybitni przedstawiciele nauki, radcowie prawni, adwokaci oraz praktycy.

Adresatami kwartalnika są wszystkie grupy zawodowo związane z ubezpieczeniami, a w szczególności: samodzielni pracownicy firm ubezpieczeniowych,  brokerzy i agenci, obsługa prawna ww. firm, kadra kierownicza i pracownicy instytucji finansowych, firm doradczych oraz podmiotów związanych z ubezpieczeniami działających na rynku ubezpieczeniowym, aktuariusze, pracownicy kancelarii adwokackich i radcowskich, kadra naukowa i słuchacze wyższych uczelni o kierunkach prawniczym i ekonomicznym, a także przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

Nagrody i wyróżnienia

„Prawo Asekuracyjne” otrzymało:
•    wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej za szczególne zasługi w podejmowaniu problematyki ubezpieczeniowej (listopad 2005);
•    odznakę Polskiej Izby Ubezpieczeń „Za Zasługi dla Ubezpieczeń” dla Fundacji „Prawo Ubezpieczeniowe” jako wydawcy „Prawa Asekuracyjnego” (czerwiec 2007);
•    tytuł „Lider Edukacji Ubezpieczeniowej” nadany przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka - Kapitułę Nagrody Honorowej - z okazji wieloletniej, nieprzerwanej działalności na rzecz edukacji ubezpieczeniowej (maj 2010).

„Prawo Asekuracyjne” jest wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów).

***
Streszczenia artykułów opublikowanych w "Prawie Asekuracyjnym" są dostępne on line w międzynarodowej bazie danych "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities" http://cejsh.icm.edu.pl

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Copyright (c)2009 Prawo asekuracyjne | E-spider.pl: